Venkateshwara Nagar

                                                                             11 Lakhs with Individual House                                         Maharishi Vidya Mandir